Vũ Vinh Quang

Học tại IMA em cảm thấy rất vui, môi trường học rất là tốt. Chỉ mới học 3 tuần mà em đã thay đổi và tiến bộ rất nhiều. Điểm số của em đã tang đáng kể, nghe từ 4.0 lên 5.5 và đọc từ 4.5 lên 5.5. Trong thời gian 3 tuần  đó nhờ các anh chị nhân viên nhắc nhở em  học và em đã chú tâm và chăm chỉ hơn nên em đã đạt được số điểm mong muốn. Em cảm thấy may mắn vì được học tại đây.

Thank you IMA !

ĐỐI TÁC CỦA IMA